personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

Aký je náš vzťah k Bohu? – Zamyslenie nad Božím slovom – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

Aký je náš vzťah k Bohu? – Zamyslenie nad Božím slovom

viera2

Text: 5.Mojžišova 7,6-12    „Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy – veď vás bolo najmenej zo všetkých národov – ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú, a ktorý bezprostredne odpláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bezprostredne odplatí. Zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré som ti dnes prikázal plniť. Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať, bude Hospodin, tvoj Boh, plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom;“

V týchto slovách sa hovorí o Božej zmluve s vyvoleným národom. V dnešnej spoločnosti sa taktiež a to denno-denne stretávame s uzatváraním zmlúv rôzneho charakteru. Uzatvárame kúpno-predajné zmluvy, darovacie zmluvy, existuje mnoho foriem pre rozličné zmluvy. Dobrá zmluva je obojstranne výhodná. Profituje z nej jedna i druhá strana. Uzatvárajú ju dve rovnocenné strany po slobodnej dohode.
Za takýchto okolností sa môžeme pýtať – sme my, ľudia rovnocenní partneri pre Boha, aby sme mohli spoločne uzatvoriť zmluvu? Tu musíme povedať, že pri uzatváraní zmluvy z Božej strany sa jedná o jej úplne inú formu. Boh sa v nej zaväzuje človeku, že zachováva pre neho priazeň, požehnanie, pokoj. Aby On, ktorý je svätý, všemocný a spravodlivý mohol byť v spoločenstve s nami, ľuďmi, žiada od nás dodržiavanie Jeho vôle, ktorú nám zjavil prostredníctvom prorokov a nakoniec v Ježišovi Kristovi svojom synovi. Ježiš Kristus prišiel aby naplnil zákon, nie aby ho zrušil. V Ježišovi Kristovi poznávame Božiu lásku, Božiu milosť, v Ježišovi Kristovi spoznávame plnosť zákona.

Naša spoločnosť vyrástla na kresťanských hodnotách, preto by sme si mali byť vedomí Božej ponuky pre nás, mali by sme vedieť povedať, že Boh sa k nám skláňa od nášho detstva, od našej mladosti a vyjavuje nám svoju vôľu, dáva nám spoznávať ponuku Jeho zmluvy pre nás.

Boh ponúka pre náš život milí bratia a sestry dostatok slobody, ktorá dáva silu nepodľahnúť mnohým veciam, ktoré človeka zväzujú, ochromujú schopnosť zdravo myslieť, či zaujímať dobré stanoviská.
Boh zachováva svoju zmluvu s nami ľuďmi. On nikdy nepotrestal svoj ľud bez predchádzajúceho napomenutia. Posielal svojich prorokov, aby ľudí navrátili späť k Bohu, aby ich upomínali na zmluvu, a privádzali k viere v jedného pravého Boha.

Boh vždy ponúka možnosť na nový začiatok. Aj po ťažkom treste prišla možnosť nového začiatku. Boží trest nikdy netrval večne, Boh nikdy neustúpil a nepoľavil od svojej zmluvy. Jeho vernosť bola väčšia ako všetka ľudská nenávisť, zloba, ako všetky naše zlyhania.

Aký je náš vzťah k Bohu? Je to veľmi osobná otázka. Každý z nás nech popremýšľa, akú odpoveď/e by na ňu dal. Amen.

Autor: Milan Petrula – Policajný duchovný