personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

cirkevný zbor PREŠOV – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

cirkevný zbor PREŠOV

VÝZVA:

predsedníctva prešovského cirkevného zboru k členom cirkevného zboru

 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Matúš 11, 28)

Presbyterstvo prešovského cirkevného zboru v snahe získať skutočný prehľad o počte veriacich Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,

v y z ý v a

všetkých našich členov, aby podľa svojich vedomostí a možností oslovovali svojich známych a pozývali ich do nášho spoločenstva. Posledné sčítanie obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011 uvádza, že v našom meste sa k reformovanej kresťanskej cirkvi hlási 138 občanov. Pritom priemerná účasť na službách Božích sa pohybuje okolo 20 veriacich pričom ide v prevažnej miere o tie isté osoby. Niektoré poznatky z rôznych stretnutí naznačujú, že veľa občanov hlásiacich sa k reformovanej cirkvi, nevie nájsť cestu do cirkevného spoločenstva. A tu sa vytvára priestor pre každého veriaceho nášho spoločenstva, aby sme pomáhali prekonávať prípadné prekážky a hľadať a nájsť cestu do Chrámu aj týmto naším bratom a sestrám. A tak prejaviť svoj vzťah a svoju lásku nielen k Bohu ale aj k tomuto cirkevnému spoločenstvu konkrétnym skutkom lásky. Len tak budeme môcť udržať existovanie nášho malého spoločenstva.

V ev. sv. Lukáša, kap. 19, verši 10 čítame:

 „Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“.

Máme sa modliť aj za nich, aby našli cestu do tohto chrámu.

Michal Gajdošóci  

PRESBYTERSTVO:

Novozvolenými členmi presbyterstva prešovského cirkevného zboru na volebné obdobie rokov 2014 až 2019 sú:

 

JUDr. Michal G A J D O Š Ó C I – kurátor

(nar. 1.1.1944 v Bežovciach )

Menovaný za presbytera prešovského cirkevného zboru bol zvolený cirkevnozborovým volebným valným zhromaždením konaným dňa 15.10.1995. Po úmrtí predchádzajúcej kurátorky bol v rámci doplňujúcich volieb konaných dňa 19.2.2006 zvolený za kurátora. Do tejto funkcie bol veriacimi cirkevného zboru zvolený aj cirkevnozborovým valným zhromaždením konaným dňa 18.11.2007 na volebne obdobie rokov 2008 – 2013, a následne aj volebno zborovým valným zhromaždením konanom dňa 10.11.2013 na roky 2014 – 2019.

Ing. Anna V A L T O V Á – presbyterka

(nar. 27.9.1963 v Sobranciach)

Menovaná za presbyterku prešovského cirkevného zboru bola zvolená v rámci doplňujúcich volieb konaných dňa 19.2.2006. Na cirkevnozborovom valnom zhromaždení konanom dňa 18.11.2007 bola opätovne zvolená za presbyterku na volebné obdobie rokov 2008 – 2013, kedy zastávala funkciu pokladničky. Následné aj na volebnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.2013 bola zvolená za presbyterku na volebne obdobie 2014 – 2019 so zaradením, ako pokladnička cirkevného zboru.

MUDr. Michal K U T A Š – presbyter

(nar. 4.6.1956 v Jenkovciach)

Menovaný za presbytera prešovského cirkevného zboru bol zvolený v rámci doplňujúcich volieb konaných dňa 19.2.2006. Na cirkevnozborovom valnom zhromaždení konanom dňa 18.11.2007 bol opätovne zvolený za presbytera na volebne obdobie rokov 2008 – 2013. Následne aj na volebnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.2013 bol zvolený za presbytera na volebné obdobie 2014 – 2019.

Mgr. Martina P A V Ú K O V Á – presbyterka

(nar. 28.2.1976 v Košiciach)

 Martina Pavúkova vykonáva od roku 1992 v prešovskom cirkevnom zbore funkciu zborovej kantorky. Na cirkevozborovom volebnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.11.2007 bola zvolená za presbyterku na volebne obdobie rokov 2008 – 2013. Následne dňa 10.11.2013 na cirkevnozborovom volebnom valnom zhromaždení bola zvolená za presbyterku aj na volebne obdobie rokov 2014 – 2019.

ZBOROVÝ LIST: