ORGANIZÁCIA CIRKVI

ORGANIZÁCIA CIRKVI

Reformovaná cirkev svojou štruktúrou má charakter synodálno – presbyterný. To znamená, že uznesenia synody ako najvyššieho zákonodarného orgánu cirkvi uskutočňujú jednotlivé zbory.

Cirkevný zbor je dvojaký: „matkocirkevný” zbor, ktorý vydržiava samostatnú duchovenskú stanicu, a „dcérocirkevný” zbor, ktorý je zo stanoviska duchovnej starostlivosti pričlenený k niektorému matkocirkevnému zboru.

Reformované cirkevné zbory sú základné organizačné zložky, ktoré integrujú rodiny žijúce na území jednej lokality. Majú svoj chrám a farskú budovu pre duchovného, resp. pre zamestnancov cirkvi a farský úrad.

Cirkevný zbor je spravovaný presbyterstvom. Jeho predstavenstvo predstavujú demokraticky volení duchovní do dovŕšenia 70. roku a zborový kurátor volený na 6 rokov.  Najvyšším orgánom miestneho zboru je cirkevno-zborové valné zhromaždenie. Cirkevný zbor je samostatnou právnickou osobou. Podnety a návrhy na riadenie duchovného života a hospodárenia cirkvi podávajú jednotlivé zbory ústrediu cirkvi cez senioráty.

Seniorát združuje cirkevné zbory prerozdelené na spádovom území podľa ich veľkosti a jazyka veriacich. Generálna cirkev združuje 9 seniorátov, dva z nich používajú ako rokovaciu reč slovenčinu a sedem maďarčinu. Na čele seniorátu je seniorseniorálny kurátor volený presbyterstvami jednotlivých zborov seniorátu na 6 rokov. Najvyšším orgánom je seniorálne valné zhromaždenie. Senior so svojimi spolupracovníkmi pravidelne kontroluje činnosť presbyterstva a duchovných a každoročne podáva hlásenie ústrediu cirkvi.

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce.

Dvojjazyčnosť v našej cirkvi je premostená spoločným vierovyznaním, jednotným spevníkom a jednotným bohoslužobným poriadkom. Reformovaná kresťanská cirkev patrí do spoločenstva univerzálnej kresťanskej cirkvi, je časťou tela vzkrieseného Ježiša Krista. Do cirkvi svätej sa veriaci včleňujú sviatosťou krstu.