personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

ORGANIZÁCIA CIRKVI – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

ORGANIZÁCIA CIRKVI

ORGANIZÁCIA CIRKVI

Reformovaná cirkev svojou štruktúrou má charakter synodálno – presbyterný. To znamená, že uznesenia synody ako najvyššieho zákonodarného orgánu cirkvi uskutočňujú jednotlivé zbory.

Cirkevný zbor je dvojaký: „matkocirkevný” zbor, ktorý vydržiava samostatnú duchovenskú stanicu, a „dcérocirkevný” zbor, ktorý je zo stanoviska duchovnej starostlivosti pričlenený k niektorému matkocirkevnému zboru.

Reformované cirkevné zbory sú základné organizačné zložky, ktoré integrujú rodiny žijúce na území jednej lokality. Majú svoj chrám a farskú budovu pre duchovného, resp. pre zamestnancov cirkvi a farský úrad.

Cirkevný zbor je spravovaný presbyterstvom. Jeho predstavenstvo predstavujú demokraticky volení duchovní do dovŕšenia 70. roku a zborový kurátor volený na 6 rokov.  Najvyšším orgánom miestneho zboru je cirkevno-zborové valné zhromaždenie. Cirkevný zbor je samostatnou právnickou osobou. Podnety a návrhy na riadenie duchovného života a hospodárenia cirkvi podávajú jednotlivé zbory ústrediu cirkvi cez senioráty.

Seniorát združuje cirkevné zbory prerozdelené na spádovom území podľa ich veľkosti a jazyka veriacich. Generálna cirkev združuje 9 seniorátov, dva z nich používajú ako rokovaciu reč slovenčinu a sedem maďarčinu. Na čele seniorátu je seniorseniorálny kurátor volený presbyterstvami jednotlivých zborov seniorátu na 6 rokov. Najvyšším orgánom je seniorálne valné zhromaždenie. Senior so svojimi spolupracovníkmi pravidelne kontroluje činnosť presbyterstva a duchovných a každoročne podáva hlásenie ústrediu cirkvi.

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce.

Dvojjazyčnosť v našej cirkvi je premostená spoločným vierovyznaním, jednotným spevníkom a jednotným bohoslužobným poriadkom. Reformovaná kresťanská cirkev patrí do spoločenstva univerzálnej kresťanskej cirkvi, je časťou tela vzkrieseného Ježiša Krista. Do cirkvi svätej sa veriaci včleňujú sviatosťou krstu.