personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

TABITA – diakonia – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

TABITA – diakonia

Tabita farebné logo

Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 16)

“Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!” 


TABITA – diakonia

Je účelové zariadenie Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice. Jej založenie bolo schválené na cirkevno-zborovom valnom zhromaždení dňa 14.12.2014, ktoré rozhodlo o poskytovaní sociálnej pomoci formou sociálnych a všeobecne prospešných služieb prostredníctvom vlastného účelového zariadenia v zmysle platných občianskych a cirkevno právnych predpisov.

Názov: TABITA – diakonia
Sídlo : Kováčska 69, 040 01, Košice
IČO   : 51239493
E-mail: tabita.diakonia@gmail.com
tel.: 0911 900 917

Účet: 

IBAN: SK77 5600 0000 0050 8963 4001

Registrovaná je v Registrovom úrade – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo: MK-3133/2014-260/22203
zo dňa: 30. decembra 2014

Orgánmi organizácie sú:

  • Presbyterská rada (tvorí ju predsedníctvo a presbyterstvo Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice)
  • predseda (Presbyterskej rady)
  • tajomník
  • riaditeľ účelového zariadenia
  • revízor účelového zariadenia

             Prvotným impulzom na založenie organizácie bola túžba zabezpečiť a poskytovať v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, opusteným, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým osobám a ich rodinám. Základnou motiváciou je diakonia – služba lásky na princípoch Kristovho učenia a príkladu.   

Žiadna organizácia nedokáže existovať bez aktívnych väzieb s okolitým prostredím. A tak ani naša TABITA nedokáže existovať bez ochotnej pomoci dobrovoľníkov a štedrých sŕdc členov nášho cirkevného zboru. 

Naším zámerom je dosiahnutie vysokej úrovne zabezpečovania stanovených cieľov o ktorých vás budeme pravidelne informovať na našej webovej stránke.


Zakladateľom účelového zariadenia TABITA – diakonia (ďalej len „organizácia“), je Slovenský reformovaný cirkevný zbor Košice (ďalej len „CZ“), so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO: 35547383, ako základné samostatné cirkevné teleso Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s právnou subjektivitou.

  1. Organizácia bola zriadená, ako účelové zariadenie na základe rozhodnutia zborového presbyterstva a cirkevno-zborového valného zhromaždenia CZ. Cirkevno-zborové valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 14.12.2014 rozhodlo o poskytovaní sociálnej pomoci formou sociálnych a všeobecne prospešných služieb prostredníctvom vlastného účelového zariadenia, ktoré má tieto služby poskytovať v zmysle platných občianskych a cirkevno právnych predpisov.
  2. Vznik a riadenie účelových zariadení v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. h) zákona č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení upravuje relevantná časť Cirkevného zákona č.1/2003 O diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3. Organizácia so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice používa vlastné identifikačné číslo (IČO: 51239493).
  4. Organizácia nadväzuje na diakonickú činnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, prostriedkami, formami a metódami organizácie stavia tiež na dosiahnutých výsledkoch Slovenskej diakonie.