TABITA – diakonia

Tabita farebné logo

Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 16)

“Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!” 


TABITA – diakonia

Je účelové zariadenie Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice. Jej založenie bolo schválené na cirkevno-zborovom valnom zhromaždení dňa 14.12.2014, ktoré rozhodlo o poskytovaní sociálnej pomoci formou sociálnych a všeobecne prospešných služieb prostredníctvom vlastného účelového zariadenia v zmysle platných občianskych a cirkevno právnych predpisov.

Názov: TABITA – diakonia
Sídlo : Kováčska 69, 040 01, Košice
IČO   : 51239493
E-mail: tabita.diakonia@gmail.com
tel.: 0911 900 917

Účet: 

IBAN: SK77 5600 0000 0050 8963 4001

Registrovaná je v Registrovom úrade – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo: MK-3133/2014-260/22203
zo dňa: 30. decembra 2014

Orgánmi organizácie sú:

  • Presbyterská rada (tvorí ju predsedníctvo a presbyterstvo Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice)
  • predseda (Presbyterskej rady)
  • tajomník
  • riaditeľ účelového zariadenia
  • revízor účelového zariadenia

             Prvotným impulzom na založenie organizácie bola túžba zabezpečiť a poskytovať v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, opusteným, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým osobám a ich rodinám. Základnou motiváciou je diakonia – služba lásky na princípoch Kristovho učenia a príkladu.   

Žiadna organizácia nedokáže existovať bez aktívnych väzieb s okolitým prostredím. A tak ani naša TABITA nedokáže existovať bez ochotnej pomoci dobrovoľníkov a štedrých sŕdc členov nášho cirkevného zboru. 

Naším zámerom je dosiahnutie vysokej úrovne zabezpečovania stanovených cieľov o ktorých vás budeme pravidelne informovať na našej webovej stránke.


Zakladateľom účelového zariadenia TABITA – diakonia (ďalej len „organizácia“), je Slovenský reformovaný cirkevný zbor Košice (ďalej len „CZ“), so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO: 35547383, ako základné samostatné cirkevné teleso Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s právnou subjektivitou.

  1. Organizácia bola zriadená, ako účelové zariadenie na základe rozhodnutia zborového presbyterstva a cirkevno-zborového valného zhromaždenia CZ. Cirkevno-zborové valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 14.12.2014 rozhodlo o poskytovaní sociálnej pomoci formou sociálnych a všeobecne prospešných služieb prostredníctvom vlastného účelového zariadenia, ktoré má tieto služby poskytovať v zmysle platných občianskych a cirkevno právnych predpisov.
  2. Vznik a riadenie účelových zariadení v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. h) zákona č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení upravuje relevantná časť Cirkevného zákona č.1/2003 O diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3. Organizácia so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice používa vlastné identifikačné číslo (IČO: 51239493).
  4. Organizácia nadväzuje na diakonickú činnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, prostriedkami, formami a metódami organizácie stavia tiež na dosiahnutých výsledkoch Slovenskej diakonie.