personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

ZÁKLADY VIERY – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

ZÁKLADY VIERY

ZÁKLADY VIERY

                      „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Členom cirkvi je tá osoba, ktorá bola pokrstená.

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

MODLITBA PÁNOVA

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.

APOŠTOLSKÉ VIEROVYZNANIE

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

BOŽÍ ZÁKON

I. prikázanie: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

II. prikázanie: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

III. prikázanie: Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

IV. prikázanie: Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!

V. prikázanie: Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi!

VI. prikázanie: Nezabiješ!

VII. prikázanie: Nescudzoložíš!

VIII. prikázanie: Nepokradneš!

IX. prikázanie: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

X. prikázanie: Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

SUMA ZÁKONA

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.

RADOSŤ VERIACEHO KRESŤANA

Čo je tvojím jediným potešením v živote i pri smrti? To, že telom i dušou ako v živote, tak i pri smrti, nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý svojou drahou krvou učinil dokonale zadosť za všetky moje hriechy. A vyslobodil ma z každej moci diabla, i zachováva ma tak, že bez vôle môjho nebeského Otca ani jeden vlas mi nemôže spadnúť z hlavy, ba všetko mi musí slúžiť k spaseniu. Preto ma aj ubezpečuje skrze svojho Ducha Svätého o večnom živote a činí ma podľa srdca ochotným a náklonným žiť odteraz Jemu.

Koľko vecí máš poznať, aby si mohol/mohla v tomto potešení radostne žiť i zomrieť? Mám poznať tri veci: po prvé: aký veľký je môj hriech a moja bieda; po druhé: ako sa mi dostalo vykúpenia zo všetkých mojich hriechov a z každej mojej biedy; po tretie: ako mám prejaviť vďaku Bohu za také vyslobodenie.

MODLITBA PRI VSTUPE DO CHRÁMU

Svätý Bože, s pokorou a pokáním prichádzam pred Teba do tohto zhromaždenia. Sústreď moje srdce a moju myseľ mocou svojho Svätého Ducha na všetko, čo sa tu bude diať, aby som mohol/mohla odchádzať naplnený/á bohatstvom Tvojich žehnaní. Amen.

MODLITBA PRED ODCHODOM Z CHRÁMU

Svätý Bože, ďakujem Ti za Tvoju lásku a vernosť, za to, že som i teraz mohol/mohla mať spoločenstvo s Tebou. Posilni ma mocou svojho Svätého Ducha, aby to, čo som dnes tu prijal/a, som dokázal/a preniesť a uplatniť vo svojom každodennom živote. Amen.

SLOVÁ USTANOVENIA VEČERE PÁNOVEJ

Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde! Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo.

MODLITBA PRED PRIJÍMANÍM VEČERE PÁNOVEJ

Milostivý Bože, ja úbohý hriešnik, prosím Ťa, odpusť mi z milosti všetky moje hriechy, ktorými som sa proti Tebe previnil/previnila. Očisti, prosím Ťa Otče, moje srdce, posväť moje predsavzatie, aby som mohol/mohla byť teraz hodný/á účasti na tejto svätej večeri. Daj, aby som sa tu mohol/mohla duchovne zjednotiť s Tvojím svätým Synom, Pánom Ježišom Kristom, a tak dosiahnuť istoty o svojej spáse a večnom živote. Amen.

PRI PRIJÍMANÍ CHLEBA

Pane Ježiši! Urob ma hriešneho Tvojho/Tvoju služobníka/služobnicu účastníkom/účastníčkou zásluh Tvojho, na kríži lámaného tela. Amen.

PRI PRIJÍMANÍ VÍNA

Pane Ježiši! Urob ma, hriešneho Tvojho/Tvoju služobníka/služobníčku účastníkom/účastníčkou zásluh Tvoje svätej vyliatej krvi. Amen.

MODLITBA PO VEČERI PÁNOVEJ

Bože a Otče môj, z celého srdca Ti vzdávam vďaku za tú milosť, že si aj teraz posilňoval moju vieru, očisťoval moje srdce a vo svätej večeri si ma uisťoval o odpustení mojich hriechov. Prosím Ťa, Otče, stoj pri mne i naďalej so svojou svätou pomocou. Chyť ma za ruku, aby som chodil/a vždy po Tvojej ceste, bol/a Ti až do smrti poslušným dieťaťom a verne nasledoval/a svojho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Amen.

SLOVÁ USTANOVENIA KRSTU

Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.