Zamyslenie nad Božím slovom

book

Text: Jk 1, 17 – 27

„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.“

Zamyslenie nad Božím slovom:

Zo stránok časopisov ale aj z televízie počúvame záplavu rozličných sloganov. Rôzne reklamy nás informujú o vynikajúcich výrobkoch. Dnes už môžeme mať všetko. Iba za pár korún a máš dokonca hneď doma všetko bez toho, aby si vyšiel von na ulicu. Možno až potom zisťujeme, ako sa veci majú, že nie každý výrobok ani z tej najlepšej reklamy nie je to, čo sme očakávali. My kresťania tiež hovoríme veľké veci, ale často sa previňujeme tým, že ich popierame svojimi skutkami. Často je to s nami tak, že vyznávame Božie slovo, ale viac lipneme na hodnotách tohto sveta. Na všetko máme z Božieho slova odpoveď, ale náš život ukazuje, že neraz popierame evanjelium. V kresťanstve nestačí len veriť, kresťanstvo treba žiť. Dôkazom skutočnej viery je premenený život. A práve o tomto hovorí aj apoštol Jakub. To, ako sa človek dokáže pod vplyvom Božieho slova meniť, je dobré meradlo toho, ako sa človek z Božieho slova učí. Apoštol hovorí celkom konkrétne a aktuálne aj pre nás. Hovorí, že príliš mnoho hovoríme a málo počúvame. Hovorí o hneve, ktorý vybuchne, keď sa niekto dotkne nášho ja, keď si myslíme, že práve mne bolo ublížené. Rozhorčenie je namieste, keď sa niekomu ubližuje, ale sebecký hnev nikdy nikomu nepomôže. A nakoniec apoštol spomína, že k úprimnej viere, ktorá má skutky, patrí aj starostlivosť o siroty a vdovy. V prvom storočí nedostávali siroty a vdovy žiadnu materiálnu pomoc. Ak sa o nich nepostaral niekto z rodiny, ostali žobrať na ulici. Starostlivosť o týchto ľudí preberala cirkev, aby tak napĺňala Božie slovo. Božie slovo je konkrétne aj dnes, veď je nadčasové, živé a mocné, aby menilo náš život. Nech nás teda premieňa vo svojej sile a podnecuje ku konkrétnym činom na slávu nebeského Otca. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, svätý Pane Bože, že nás nenechávaš bez Tvojho slova. Ďakujeme Ti za jeho pôsobenie aj dnes. Posilňuje nás, potešuje a napomína. Nauč nás, Pane, Tvojmu slovu správne rozumieť, veď nás, prosíme, skrze svojho Svätého Ducha, aby sme ho v živote správne uskutočňovali. Amen.

Autor: ThDr. Andrea Lukačovská

Zdroj: ecav.sk