personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

Zamyslenie nad Božím slovom – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

Zamyslenie nad Božím slovom

book

Text: Jk 1, 17 – 27

„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.“

Zamyslenie nad Božím slovom:

Zo stránok časopisov ale aj z televízie počúvame záplavu rozličných sloganov. Rôzne reklamy nás informujú o vynikajúcich výrobkoch. Dnes už môžeme mať všetko. Iba za pár korún a máš dokonca hneď doma všetko bez toho, aby si vyšiel von na ulicu. Možno až potom zisťujeme, ako sa veci majú, že nie každý výrobok ani z tej najlepšej reklamy nie je to, čo sme očakávali. My kresťania tiež hovoríme veľké veci, ale často sa previňujeme tým, že ich popierame svojimi skutkami. Často je to s nami tak, že vyznávame Božie slovo, ale viac lipneme na hodnotách tohto sveta. Na všetko máme z Božieho slova odpoveď, ale náš život ukazuje, že neraz popierame evanjelium. V kresťanstve nestačí len veriť, kresťanstvo treba žiť. Dôkazom skutočnej viery je premenený život. A práve o tomto hovorí aj apoštol Jakub. To, ako sa človek dokáže pod vplyvom Božieho slova meniť, je dobré meradlo toho, ako sa človek z Božieho slova učí. Apoštol hovorí celkom konkrétne a aktuálne aj pre nás. Hovorí, že príliš mnoho hovoríme a málo počúvame. Hovorí o hneve, ktorý vybuchne, keď sa niekto dotkne nášho ja, keď si myslíme, že práve mne bolo ublížené. Rozhorčenie je namieste, keď sa niekomu ubližuje, ale sebecký hnev nikdy nikomu nepomôže. A nakoniec apoštol spomína, že k úprimnej viere, ktorá má skutky, patrí aj starostlivosť o siroty a vdovy. V prvom storočí nedostávali siroty a vdovy žiadnu materiálnu pomoc. Ak sa o nich nepostaral niekto z rodiny, ostali žobrať na ulici. Starostlivosť o týchto ľudí preberala cirkev, aby tak napĺňala Božie slovo. Božie slovo je konkrétne aj dnes, veď je nadčasové, živé a mocné, aby menilo náš život. Nech nás teda premieňa vo svojej sile a podnecuje ku konkrétnym činom na slávu nebeského Otca. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, svätý Pane Bože, že nás nenechávaš bez Tvojho slova. Ďakujeme Ti za jeho pôsobenie aj dnes. Posilňuje nás, potešuje a napomína. Nauč nás, Pane, Tvojmu slovu správne rozumieť, veď nás, prosíme, skrze svojho Svätého Ducha, aby sme ho v živote správne uskutočňovali. Amen.

Autor: ThDr. Andrea Lukačovská

Zdroj: ecav.sk