personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

ZBOŽNOSŤ REFORMOVANÝCH VERIACICH – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

ZBOŽNOSŤ REFORMOVANÝCH VERIACICH

ZBOŽNOSŤ REFORMOVANÝCH VERIACICH

V priebehu dejín sa sformoval osobitný typ reformovanej zbožnosti. Prvým jej rysom je uznanie Božej zvrchovanosti a Jeho Majestátu, ochota uplatňovať jeho svätú vôľu mocou vzkrieseného a večne živého Ježiša Krista v osobnom, rodinnom živote a na každej úrovni spoločnosti.

Veriaci cirkvi sú vedení k pravidelnému čítaniu a štúdiu Biblie. Každý veriaci člen cirkvi je zodpovedný za malý úsek svojej práce s hlbokým vedomím, že na konci vekov bude skladať účet za vykonanú prácu pred Pánom nebies.

Ján KalvínK tomuto životnému štýlu patrí základné heslo Jána Kalvína: „Soli Deo gloria – jedine Bohu sláva.“ Intenzívny modlitebný život v úzkom spoločenstve viery pomáha spoločne znášať bremená a vzájomne sa potešovať.

V spoločnom pokání, vyznávaní hriechov a slávení sviatosti večere Pánovej prežívame mystickú jednotu so zmŕtvychvstalým Kristom. Každý účastník je tak posilnený vo vedomí svojho predurčenia, vyvolenia a konkrétneho poverenia. K tomu patrí vyznávanie všeobecného kňazstva, ktoré mocne aktivizuje veriaceho a volá k zodpovednosti za duchovný rast svojho okolia.

Každý má účasť na daroch Ducha Svätého, čo zaväzuje k tomu, aby sa podľa miery milosti, ktorá mu bola daná, stal prameňom sily a nádeje pre druhých. Vo svojom spoločenstve vzájomným zdieľaním a spoluúčasťou sprítomňuje Božiu slávu a na svojom mieste je zvestovateľom evanjelia pre spoločnosť a národ.

Viera v Boha totiž oslobodzuje od sebeckého a zištného nazerania na život, vedie k poslušnosti v nasledovaní Ježiša a prispieva k tomu, aby veriaci bol ochotne k dispozícii Bohu a človekovi.

V tomto zmysle sa v priebehu týždňa konajú biblické besedy pre dospelých a pre mládež. Zvláštny dôraz sa kladie na svätenie dňa odpočinku – nedele a účasť na službách Božích. Tieto bohoslužby tvoria silné puto spoluprežívania Božej prítomnosti, prehlbovania vedomia spolupatričnosti a následného uvedomenia si univerzality cirkvi.

Cirkev nie je pokladaná za útočište, kde by sa dalo schovávať pred povinnosťami vo svete, naopak je nevyčerpateľnou bázou energie potrebnej pre zdolávanie ťažkostí a prekonávanie napätí.

Reformovaná cirkev o spasení verí, že ono nie je zaslúžené skrze dobré skutky, lebo je jedine darom Božím. “Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.” (Ef. 2, 8)

Dobré skutky sú už ovocím spasenia, jeho svedectvom, že vzrastáme v milosti a poznávaní Krista. Dosiahnutie spasenia vedie jedine cez Krista. “Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš.” (1Tim 2, 5)

Veriaci berie vážne skutočnosť, že Ježišovi je daná všetka moc na nebi i na zemi, preto život nemôže mať žiadny priestor, ktorý by bol vyňatý spod jeho zvrchovanosti a ktorý by nemohol byť priestorom pre dielo Ducha Svätého.

 K tomu sa pridružuje morálna a etická zodpovednosť, prísna a neoblomná zdržanlivosť. Viera v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého sa prejavuje v čistote konania.

Základná otázka viery je vždy aktuálna: Pane čo chceš aby som činil? Tu začína a končí hodnovernosť biblickej zbožnosti. „Podľa toho pozná svet, že ste mojimi učeníkmi, povedal Ježiš, „keď sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

Napokon istota spasenia je tou štandardou myslenia, cítenia a konania viery, z ktorej je zrejmé, že Pán v srdci započal dobré dielo a že svoje dieťa vie použiť v každej chvíli a na každom mieste pre záchranu života a celého stvorenstva.